پنجره دوجداره ریلی یا لولایی، مقایسه قیمت پنجره دوجداره ریلی با لولایی، کدام پنجره دوجداره ریلی یا لولایی بهتر است؟، درب پنجره دوجداره ریلی یا لولایی رنگی