نمایش یک نتیجه

نشان می دهد 9 12 18 24

پنجره کلنگی ترمال بریک

درب و پنجره آلومینیومی دوجداره تک حالته با پروفیل ترمال بریک

  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی لنگه مخفی با پروفیل TH90 (ضخامت دیواره 1.8، 5.2 میلیمتر و عرض فریم 90 میلیمتر و عرض لنگه 96 میلیمتر)
  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی لنگه مخفی با پروفیل TH78 (ضخامت دیواره 1.7، 1.8 میلیمتر و عرض فریم 78 میلیمتر و عرض لنگه 85 میلیمتر)
  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی با پروفیل TH75L (ضخامت دیواره 1.5، 1.3 میلیمتر و عرض فریم 143، 75 میلیمتر و عرض لنگه 66.6 میلیمتر)
  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی لنگه مخفی با پروفیل TH68 ( ضخامت دیواره 1.7، 1.8 میلیمتر و عرض فریم 68 میلیمتر و عرض لنگه 75 میلیمتر)
  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی با پروفیل TH60 (ضخامت دیواره 1.3، 1.8 میلیمتر و عرض فریم 60، 114 میلیمتر و عرض لنگه 66.6 میلیمتر لبه کرو)
  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی با پروفیل FTH60 (ضخامت دیواره 1.3، 1.8 میلیمتر و عرض فریم 60، 114 میلیمتر و عرض لنگه 65 میلیمتر)
  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی لنگه مخفی با پروفیل TH55L ( ضخامت دیواره 1.4، 1.5 میلیمتر و عرض فریم 55 میلیمتر و عرض لنگه 64 میلیمتر)
  • پنجره دوجداره آلومینیومی کلنگی با پروفیل TH55 (ضخامت دیواره 1.3، 1.4میلیمتر و عرض فریم 55 میلیمتر و عرض لنگه 62.3 میلیمتر)