نمایش یک نتیجه

نشان می دهد 9 12 18 24

پنجره فرانسوی ترمال بریک

درب و پنجره آلومینیومی دوجداره لولایی فرانسوی ترمال بریک

  • درب و پنجره آلومینیومی دوجداره فرانسوی لنگه مخفی با پروفیل TH90 (ضخامت دیواره 1.8 تا 2.5 میلیمتر، عرض فریم 90 میلیمتر، عرض لنگه 96 میلیمتر)
  • درب آلومینیومی دوجداره فرانسوی با پروفیل TH75H (ضخامت دیواره 1.3 تا 1.5 میلیمتر، عرض فریم 75 تا 143 میلیمتر، عرض لنگه 66.6 میلیمتر)
  • درب و پنجره آلومینیومی دو جداره فرانسوی با پروفیل TH55 (ضخامت دیواره 1.3 تا 1.4 میلیمتر، عرض فریم 55 میلیمتر، عرض لنگه 62.3 میلیمتر)
  • پنجره آلومینیومی دوجداره فرانسوی لنگه مخفی با پروفیل TH55L (ضخامت دیواره 1.4 تا 1.5 میلیمتر، عرض فریم 55 میلیمتر، عرض لنگه 64 میلیمتر)
  • درب و پنجره آلومینیومی دو جداره فرانسوی لنگه مخفی با پروفیل TH68 (ضخامت دیواره 1.7-تا 1.8 میلیمتر، عرض فریم 68 میلیمتر، عرض لنگه 75 میلیمتر)
  • پنجره آلومینیومی دو جداره فرانسوی با پروفیل TH75L (ضخامت دیواره 1.3 تا 1.5 میلیمتر، عرض فریم 75 تا 143 میلیمتر، عرض لنگه 66.6 میلیمتر)
  • درب و پنجره آلومینیومی دو جداره فرانسوی لنگه مخفی با پروفیل TH78 (ضخامت دیواره 1.7 تا 1.8 میلیمتر، عرض فریم 78 میلیمتر، عرض لنگه 85 میلیمتر)