نمونه کارهای خاص تیم پنجره الماس کم نیست، علیرغم سفارش های مشتریان، بسیاری از همکاران ما کارهای خاص خود را به ما می سپارند!